Paruparung Bukid

paruparong bukid na lilipad-lipad Sa gitna ng daan papagapagaspas Isang bara ang tapis Isang dangkal ang manggas. ang sayang de kola Isang piyesa ang sayad!

May payneta pa siya-uy! May suklay pa mandin-uy! Nagwas de-ohetes ang palalabasin Haharap sa altar at mananalamin At saka lalakad na pakendeng-kending!