Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Maynila

Ang pangalang Maynila o Maynilad ay
galing sa isang uri ng damo na kung
tawagin ay nilad.

Napakaraming nilad na tumubo sa tabing
ilog at sapa sa pook na ito. Lahat ng
makakita sa damo ay tinatawag nila ng
May-nilad.

Kaya tinawag nila itong Maynilad at sa
katagalan ay tinawag na nila itong Maynila.

Ang Maynila ang siyang naging
pangunahing lunsod o kapital ng Pilipinas.