Gintong Aral


Ang Pinagmulan Ng Cotabato

Noong unang panahon
ang lugar na ito sa
Mindanao ay madalas
lusubin ng mga masasamang
tao, kaya naisip ng mga
taga rito na magtayo ng
kanilang kuta para gawain
nilang taguan.

Isang araw nakakita ang
isang muslim ng isang
pinakamatigas na bato.
Ito ang kanilang pinagtulungan
butasin para gawing kuta,
nang mayari ang kanilang
binutas ay tinawag nila
itong kutang bato
at hindi na nagtagal
tinawag na nila itong
COTABATO.